Regulamin

Ogólne Warunki Umów - Sprzedaży

dla umów zawieranych przez Agro-Ekspert Jolanta Bartmińska z siedzibą w Luboniu

§ 1

Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Umów określenia oznaczają:

 1. Dostawca – Agro-Ekspert Jolanta Bartmińska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Południowa 35.
 2. Odbiorca – każda osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę z Dostawcą.
 3. Strony – Dostawca oraz Odbiorca.
 4. Rozsady – zamówione przez Odbiorcę rośliny przeznaczone do sadzenia i wykorzystania na cele działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie lub innej podobnej działalności w zakresie produkcji roślinnej.
 5. Towar – Nasiona, Rozsady, inne produkty z oferty Agro-Ekspert.
 6. Producent – osoba trzecia produkująca Towar na zlecenie Dostawcy.

§ 2

Zastosowanie

Ogólne Warunki Umów znajdują zastosowanie do wszelkich umów zawartych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, których przedmiotem jest zobowiązanie się Dostawcy do odpłatnego dostarczenia Towaru Odbiorcy.

§ 3

Zastrzeżenia dotyczące ofert i cen

 1. Oferta sporządzona przez Dostawcę jest wiążąca do upływu terminu oznaczonego w ofercie
 2. Podawane w ofercie ceny nie zawierają podatku VAT. Dostawca rezerwuje sobie prawo do okresowej zmiany ceny. Zmiana ceny wiąże Odbiorcę jeżeli dotyczy ona nowej oferty. Do zmiany ceny zawartej w ofercie już złożonej i przyjętej przez Odbiorcę konieczna jest jego akceptacja.
 3. Oferty składane przez Dostawcę nie są zobowiązujące. Oferta niezobowiązująca może zostać wycofana w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia jej przyjęcia.

§ 4

Zawarcie umowy

 1. Umowa pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą dochodzi do skutku z momentem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia.
 2. Odbiorca składa zamówienie na formularzu udostępnionym przez Dostawcę. Złożenie zamówienia stanowi zgodę na Ogólne Warunki Umów – Sprzedaży Agro-Ekspert.
 3. W chwili zawarcia umowy Dostawca może pobrać kaucję na poczet realizacji zamówienia. Wysokość pobranej kaucji stwierdzona zostaje na formularzu zamówienia. Kaucja ta zostanie zwrócona, lub zaliczona do zapłaty w chwili wywiązania się z umowy przez Dostawcę.
 4. W chwili zawarcia umowy Dostawca może przyjąć od Odbiorcy nasiona, z których Dostawca zobowiązuje się wyprodukować Towar. Za przyjęte nasiona Dostawca odpowiada wyłącznie do wysokości ich wartości rynkowej. Ryzyko przydatności nasion do produkcji Towaru Obciąża wyłącznie Odbiorcę.
 5. Nie złożenie zamówienia na formularzu o którym mowa w pkt. 2, lub nie odesłanie do firmy Agro-Ekspert, podpisanego przez zamawiającego egzemplarza formularza zamówień, jest niedopełnieniem formalności ze strony odbiorcy i może być podstawą do zerwania dotychczasowej umowy przez dostawcę bez dalszych konsekwencji.

§ 5

Termin realizacji zamówień

 1. Dostawca dostarcza Towar w terminie określonym na formularzu zamówienia.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Towaru w terminie innym aniżeli wynikający z treści formularza zamówienia, o ile przyczyną takiej zmiany będą okoliczności od niego niezależne, w tym także wynikające z winy Producenta. O zmianie terminu dostarczenia Towaru Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę.
 3. W przypadku dostarczania Towaru partiami, o ile sposób i terminy takiego dostarczenia nie były uzgodnione w chwili zawarcia umowy, postanowienia punktu 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Miejsce realizacji zamówienia

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar do miejsca swojej siedziby oraz powiadomić o tym Odbiorcę.
 2. Odbiorca zobowiązuje się odebrać zamówiony Towar z siedziby Dostawcy w terminie określonym na formularzu zamówienia albo w terminie określonym na podstawie § 5 punkt 2 lub 3 niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 3. W przypadku umówionego dostarczania Towaru partiami Odbiorca zobowiązuje się odbierać z siedziby Dostawcy poszczególne partie.
 4. Przy zawarciu umowy Strony mogą uzgodnić dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Odbiorcę. Postanowienia punktu 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Zastrzeżenie prawa do dostaw częściowych

Dostawca, niezależnie od poczynionych przez Strony ustaleń, zastrzega sobie prawo dostarczania Towaru partiami, o ile konieczność taka wynikać będzie z okoliczności od niego niezależnych. O konieczności dokonania oraz o terminach i wielkościach dostaw częściowych Dostawca niezwłocznie informuje Odbiorcę.

§ 8

Zastrzeżenie prawa do modyfikacji zamówienia

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Rozsad innych aniżeli zamówione, o ile niemożność dostarczenia zamówionego Towaru wynikać będzie z przyczyn od niego niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie Producenta.
 2. Dostarczenie Rozsad stanowiących odmiany zastępcze, tj. odmiany posiadające zbliżone parametry hodowlane, uznaje się za należyte wykonanie zobowiązania przez Dostawcę.
 3. O konieczności dostarczenia odmian zastępczych Dostawca niezwłocznie zawiadamia Odbiorcę.
 4. Dostarczenie odmian zastępczych nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy.

§ 9

Opakowanie Towaru

 1. Towar dostarczany jest w opakowaniach zapewniających jego należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz odpowiednich dla celów transportu.
 2. Koszty opakowania towaru obciążają Dostawcę chyba, że Strony uzgodniły szczególny rodzaj opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.

§ 10

Obowiązek zbadania Towaru przy odbiorze oraz rękojmia

 1. Odbiorca obowiązany jest zbadać Towar niezwłocznie po dokonaniu odbioru.
 2. Badanie Towaru obejmuje czynności mające na celu ustalenie:
  1. czy rodzaj dostarczonego Towaru jest zgodny z rodzajem Towaru wskazanym
   w treści zamówienia lub z rodzajem Towaru wskazanego przez Dostawcę w oparciu o § 8 punkt 3 Ogólnych Warunków Umów,
  2. czy ilość dostarczonego Towaru jest zgodna się z ilością wskazaną na zamówieniu lub z ilością wskazaną przez Dostawcę na podstawie § 7 Ogólnych Warunków Umów,
  3. czy dokumentacja dostarczonego Towaru jest zgodna z wymogami obowiązującego prawa,
  4. czy dostarczony Towar posiada widoczne uszkodzenia.
 3. O wynikach badania Odbiorca zawiadamia Dostawcę na piśmie w terminie 7-miu dni, licząc od dnia odbioru Towaru. Brak zawiadomienia w powyższym terminie oznacza utratę uprawnień z tytułu rękojmi w zakresie określonym w punkcie 2.

 1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi ograniczona zostaje do wad istotnych dostarczonego Towaru.
 2. O wykryciu wad istotnych, innych aniżeli wskazane w punkcie 2, Odbiorca zawiadamia Dostawcę pisemnie w terminie 15-tu dni od ich wykrycia, nie później jednak niż w okresie wzrostu wyhodowanych z Towaru roślin, który umożliwiał wykrycie tych wad. Brak zawiadomienia w powyższym terminie oznacza utratę uprawnień z tytułu rękojmi za wady istotne.
 3. W przypadku sporu dotyczącego istnienia wad, Odbiorca uprawniony jest do poddania Towaru niezależnej ocenie przez podmioty i na zasadach określonych w treści Ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie. W przypadku, gdy ocena Towaru wykaże istnienie wad istotnych, koszty takiej oceny ponosi Dostawca.

§ 11

Wynagrodzenie

 1. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w treści zamówienia, ustalonej na podstawie ilości Towaru oraz cen obowiązujących u Dostawcy w chwili przyjęcia zamówienia.
 2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT.
 3. Dostawca wystawia fakturę VAT w dniu odbioru Towaru i doręcza ją Odbiorcy.
 4. W treści faktury VAT Dostawca wskazuje sposób zapłaty oraz umieszcza termin płatności.
 5. Jeżeli wystawiona faktura VAT nie jest płatna gotówką, Odbiorca dokonuje zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego Odbiorcy, podanym na fakturze.
 6. Za zgodą Odbiorcy wpłacona kaucja może zostać zaliczona jako część zapłaty.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Dostawca naliczy odsetki umowne w wysokości 1,16 % miesięcznie.
 8. Własność towaru przechodzi na Odbiorcę w momencie otrzymania przez Agro-Ekspert zapłaty całości ceny.
 9. W przypadku wszczęcia przeciwko Odbiorcy postępowania upadłościowego bądź postępowania likwidacyjnego całe wynagrodzenie staje się natychmiast wymagalne.
 10. W przypadku dostarczania Towaru partiami Dostawca wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za każdą partię. Postanowienia punktów od 1 do 8 stosuje się odpowiednio z tym, że zaliczkę zalicza się stosunkowo.

§ 12

Koszty odzyskania

Jeżeli Odbiorca nie wywiąże się z jednego lub więcej zobowiązań, wszelkie koszty odzyskania wynagrodzenia poniesione w sądzie i poza nim obciążają Odbiorcę.

§ 13

Sposób wykorzystania Towaru

 1. Odbiorca zobowiązuje się wykorzystać dostarczony Towar wyłącznie na cele działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie lub innej podobnej działalności w zakresie produkcji roślinnej.
 2. Odbiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać Towaru do celów rozmnożeniowych i dalszej odsprzedaży.
 3. Odbiorca zobowiązuje się zbywać produkty wytworzone z dostarczonego Towaru wyłącznie pod nazwą odmiany stosowaną przez Dostawcę.
 4. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę postanowień punktów od 1 do 3, Dostawca może dochodzić naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

§ 14

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, ustalonego w chwili zawarcia umowy. Ograniczenie to nie dotyczy obowiązku pokrycia kosztów oceny, o której mowa w § 10 punkt 6 Ogólnych Warunków Umów.
 2. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru na skutek okoliczności niezależnych od Dostawcy, w tym wynikających z winy Producenta, Dostawca zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu kaucji pobranej stosownie do § 4 ust. 3 Ogólnych Warunków Umów. W takim wypadku Odbiorcy nie przysługują dalej idące roszczenia odszkodowawcze względem Dostawcy.
 3. O wszelkich roszczeniach Odbiorca informuje Dostawcę na piśmie, dokumentując przy tym wysokość roszczenia.

§ 15

Prawo ujawnienia informacji dotyczących współpracy

Strony mają prawo ujawnić do wiadomości publicznej zarówno sam fakt zawarcia umowy, jak i rodzaj zamówionego Towaru. Przy redagowaniu informacji na temat zawiązanej współpracy Odbiorca nie ma prawa do posługiwania się znakami firmowymi, towarowymi i innymi symbolami używanymi przez Dostawcę o ile nie ustalono inaczej w pisemnej umowie.

§ 16

Zakaz pomijania Dostawcy

 1. W okresie trzech lat od dnia zawarcia ostatniej umowy pomiędzy Stronami, Odbiorca zobowiązuje się nie zamawiać Towaru u Producenta z pominięciem Dostawcy.
 2. W razie naruszenia postanowień punktu 1, Dostawca może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 17

Wskazówki agrotechniczne

Wszelkie wskazówki agrotechniczne przekazywane przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Odbiorca powinien stosować takie wskazówki według własnego doświadczenia i własnej rozsądnej oceny. Zastosowanie się przez Odbiorcę do wskazówek agrotechnicznych przekazanych przez Dostawcę nie może stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

§ 18

Zastrzeżenia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych treścią Ogólnych Warunków Umów zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Odbiorca wyraża zgodę na wyłączenie stosowania ogólnych warunków umów lub innych wzorców umownych jakich używa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, które nie pozwalają stronie na wykonanie umowy, strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę umowy. Takimi okolicznościami są w szczególności: działanie sił przyrody, strajki w firmach Dostawcy lub Odbiorcy, strajki w firmach poddostawców powodujące opóźnienia lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań, a także ogólny brak niezbędnych surowców.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku uiszczenia kaucji w umówionym terminie.
 5. W przypadku, kiedy okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy trwają dłużej niż dwa miesiące każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy. W takim przypadku strony odstępują od żądania odszkodowań.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umów, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Dostawcy.

§ 19

Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Niniejsze Ogólne Warunki Umów znajdują zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 01.01.2016r. i obowiązują do odwołania bądź zmiany.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Czytaj więcej...